Výstava vín s ochutnávkouUž čtvr­tou deká­dou vám přinášíme kaž­doroční výs­tavu vín od míst­ních vinařů. Něko­lik set vzorků před výs­tavou ohod­notíme sto­bodovou stup­nicí a seřadíme podle odrůd do přehled­ného kat­a­logu. K ochut­nání na vás čeka­jí vína bílá, růžová, čer­vená, slad­ká i nes­lad­ká… od frankovky až po muškát.

Výs­ta­va je neřízená a čas­to i nezřízená 🙂 je jen na vás, jaké vzorky si budete chtít nachut­nat, v jakém množství a pořadí.

I z těch nejmenších sklepů


Něko­lik týd­nů před ter­mínem výs­tavy objíždíme i ty nej­menší sklepy vinařů a sbíráme vzorky k zařazení.

Díky tomu máte možnost ochut­nat i skry­té per­ly, kterých má vinař tře­ba jen desítky litrů a mimo jeho rod­inu a přátele se tak malá šarže nedostane. Nej­menší slováčtí vinaři čas­to nemí­va­jí ani etikety, nelahvu­jí na archivaci a veře­jně se nikde jinde tato vína neob­jeví.

Vady vín a vždy něco navíc


Během výs­tavy zařazu­jeme dvě před­nášky o vínech. Oblíbe­nou stálicí je degus­tace vín vad­ných, učíme zájem­ce rozlišo­vat nejběžnější vady, se který­mi se můžete u vína setkat — od oxidázy až po myšinu.

Druhá před­náš­ka je každý rok jiná, sez­na­mu­jeme vás s nový­mi odrů­da­mi, s archivní­mi nebo zahraniční­mi víny nebo napřík­lad ukazu­jeme rozdí­ly u jed­né odrůdy od různých vinařů.