Buďte vidět v Hradišti

Na naši výsta­vu vín cho­dí pře­de­vším lidé z oko­lí Uher­ské­ho Hra­diš­tě, Staré­ho Měs­ta a Uher­ské­ho Bro­du. Spon­zo­rin­gem pod­po­ří­te míst­ní folklor­ní akce a ješ­tě zís­ká­te pro­stor pro pre­zen­ta­ci svých výrob­ků nebo slu­žeb.

Prezentace v katalogu pro širokou veřejnost

Na výsta­vách nej­lé­pe oslo­ví­te ama­tér­ské i pro­fe­si­o­nál­ní vina­ře, degustá­to­ry a milov­ní­ky vína i folklo­ru.

Vzor­ky na našich výsta­vách vín jsou setří­dě­ny do pře­hled­né­ho kata­lo­gu, ve kte­rém degustu­jí­cí hle­da­jí jed­not­li­vá bodo­vá hod­no­ce­ní a mno­ho si jich také kata­log pone­chá­vá na památ­ku. Mezi odrů­da­mi je reklam­ní pro­stor pro vaši pre­zen­ta­ci.

1000 Kč: stan­dard­ní čer­no­bí­lá pre­zen­ta­ce na celou stra­nu

3000 Kč: obál­ka kata­lo­gu

4000 Kč: barev­ná obál­ka kata­lo­gu

Nejmen­ší pro­stor pro pre­zen­ta­ci je čtvr­ti­nu strán­ky. Pod­kla­dy pro tisk kata­lo­gu potře­bu­je­me mít 10 dní před začát­kem akce. Pokud neví­te, jak je dát dohro­ma­dy, ozvě­te se 

Roll-up nebo plachta na zeď

Na všech našich akcích je mož­né vysta­vit váš pla­kát či roll-up.

450 Kč: jed­no­rá­zo­vé vysta­ve­ní na výsta­vě vín

350 Kč: jed­no­rá­zo­vé vysta­ve­ní na libo­vol­né jiné akci

Sponzor vín pro řízenou degustaci

Na výsta­vě máme i vždy samo­stat­nou degusta­ci se som­me­li­é­rem, kaž­dý rok na jiné téma. Obvykle však pre­zen­tu­je­me zahra­nič­ní či neob­vyk­lá vína v nákup­ní hod­no­tě mezi 6 – 10 tisí­ci Kč.

Som­me­li­ér vás před­sta­ví jako spon­zo­ra zakou­pe­ných vín na začát­ku i na kon­ci říze­né degusta­ce. Pod­le výše pří­spěv­ku máte mož­nost vysta­vit své roll-upy v degustač­ní míst­nos­ti a odká­zá­ní na soci­ál­ních médi­ích.

Pro dal­ší for­my pre­zen­ta­ce či reklam­ních před­mě­tů nás pro­sím kon­tak­tuj­te.