Vinný stan na Slováckých slavnostech vína

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Kaž­dé září se cen­t­rum Uher­ské­ho Hra­diš­tě na dva dny pro­mě­ní v tržiš­tě tra­dič­ních ruko­děl­ných výrob­ků ze Slo­vác­ka i oko­lí, měst­ská muzea se ote­ví­ra­jí veřej­nos­ti, víno teče prou­dem a uli­ce plní zpěv. K vidě­ní jsou kro­je z více než 60 slo­vác­kých obcí, k ochut­ná­ní stov­ky morav­ských vín a k vychut­ná­ní tra­dic boha­tý kul­tur­ní pro­gram včet­ně pamá­tek ote­vře­ných veřejnosti.

Proč na Slavnosti vína do Hradiště?

Návštěv­ní­ci si na našich Slav­nos­tech vína chvá­lí, že vět­ši­na pro­gra­mu je veřej­ná, bez vstup­né­ho — a že to tu žije folk­ló­rem, dobrou atmo­sfé­rou a kva­lit­ním vínem. A když už je člo­věk una­ve­ný ze spo­le­čen­ský vrou­cí­ho měs­ta, rád si zajde za měs­to odpo­či­nout do skan­ze­nu Rochus nebo navští­vit ote­vře­né památky.

Slovácký vinný stan

Ze Slo­vác­kých slav­nos­tí se už stal téměř mezi­ná­rod­ní fes­ti­val se zastou­pe­ním slo­ven­ských i čes­kých vín, ako­rát všech­ny stán­ky ote­ví­ra­jí až v sobo­tu. My pro vás náš vinař­ský degustač­ní stan ote­ví­rá­me už od pát­ku, pří­mo na Masa­ry­ko­vě náměstí.

Před­sta­vu­je­me degustač­ní výběr kolem 40 vzor­ků z naší oblas­ti. Večer nám pak ke zpě­vu a tan­ci zahra­je cim­bá­lov­ka. A to se to pak koštuje!

Těší­me se na vás,
Vaši Vina­ři Sady