Pozoru­jeme, že víno nejen pijete, ale i srovnáváte a povídáte si o něm. Jste každým rokem vzdělanější, o víně máte přehled a prokázaly to i letošní degus­tace během výs­tavy, kdy se všich­ni účast­ní­ci tre­fo­vali do černého! Povídat nebo tančit? Muzi­ka na výs­tavě zpravid­la začí­nala kolem desáté. Lidi si dál poví­dali […]

10.3.2018: Výstava vín s ochutnávkou v Sadech


Zveme všech­ny degustá­to­ry z okolí na roztřídění vzorků pro naši výs­tavu vín. Opět sto­bodov­ka, máme přih­lášených 470 vzorků. Odmě­nou vám bude dobrý poc­it a výborný guláš 🙂 Začátek: 9:00 se scházíme a zapisu­jeme, v 9:30 začátek degus­tace. Pozor, letos výjimečně degus­tu­jeme v KD Vésky (výs­ta­va už pak bude kla­sicky v […]

4.3.2018: Degustace na výstavu vín 2018


V pátek, 8. 9. 2017, pro vás otevíráme kaž­doroční vin­ný stan na Masarykově náměstí v Uher­ském Hradišti. Slavnos­ti vína už občas připomí­na­jí mez­inárod­ní fes­ti­val, a tak je v nabíd­ce mno­ho vín z celé ČR i SR. My vám každým rokem přinášíme výběr nejlepších vzorků ze Slovácké podoblasti.   Ceny za […]

8.9.2017: Vinný stan na Slavnostech vínaOtevíráme derflanské sklepy
Poprvé jsme otevřeli sklepy veře­jnos­ti v jeden den. Před­stavili jsme naše vín­ka, pobav­ili se, no, trochu i cin­kli. To k tomu ale patří, ne? „Sirkové komise pro veřejnost? Co je to za blbost?!“ Když vinař každý den ochut­nává mladé vínko (někdy i 3x den­ně!), začne si zvykat na chutě u svého […]

27.5.2017: První otevřené sklepy v Derfli


478 vzorků, větši­na z výborných ročníků 2015 a 2016 400 návštěvníků na výs­tavě vín překonáno 10 nových odrůd v řízené degustaci Kvalitní vzorky a rekordní návštěvnost Výs­ta­va vín se poved­la v mno­ha ohledech. Získali jsme sice méně vzorků než obvyk­le, nižší úro­da byla přede­vším díky zim­ním mrazům. Za to zase pozoru­jeme […]

25.3.2017: Výstava vín s ochutnávkou v Sadech


Třídící degustace
478 vzorků, typ­ické odrůdy pro okolí Uher­ského Hradiště 12 komisí degustá­torů, každá hod­noti­la 40 vzorků vín 100-bodový hod­notící sys­tém Jak třídíme vzorky pro výstavu vín? Vzorky na naši výs­tavu vín kaž­doročně třídíme do přehled­ného kat­a­logu. Na zatřídění zveme okol­ní vinaře, som­meliéry a hod­notitele. My se hod­no­cení neúčast­níme, aby­chom předešli rozpoznání […]

19.3.2017: Hodnotící degustace na výstavu vínKatalogy na výstavu vín, ročníky 2011-2016
Kaž­doročně pořádáme výs­tavu vín z naše­ho okolí. Vína vždy ohod­notíme sto­bodovou stup­nicí, zatřídíme a zařadíme do přehled­ného kat­a­logu. Díky tomu si můžete prochut­nat jak jed­notlivě odrůdy, tak tře­ba jen to nejlepší ze všech čer­vených 🙂 Ročníky vinařských výstav v Uherském Hradišti — Sadech: kat­a­log 2011 kat­a­log 2012 kat­a­log 2013 kat­a­log 2014 kat­a­log […]

2011–2016: Starší katalogy z našich výstav vín