Žádná akce vám už neuteče! Pozvánky posíláme rovnou do mailu.

Jsme vinaři ze Sadů, zapadlého kouta Uherského Hradiště

Víno nás pro­po­ju­je, ať už se haš­te­ří­me na sir­ko­vých komi­sích nebo si popo­ta­hu­je­me ego na míst­ních výstavách.

Orga­ni­zu­je­me pro vás Der­flan­skou výsta­vu vín, komor­ní ote­vře­né skle­py a hlav­ní vin­ný stan na náměs­tí při Slav­nos­tech vín v Uher­ském Hradišti.

 

Články o našich akcích

22. ročník Derflanské výstavy startuje 28.3.2020

22. roč­ník Der­flan­ské výsta­vy vín, rok 2020. Je to jas­né, čís­la pro­mlu­vi­la. Nume­ro­lo­gic­ké tabul­ky pra­ví, že 28. břez­na 2020 bude ide­ál­ní čas zajít si “na dvoj­ku” do naše­ho Kul­tur­ní­ho domu v Sadech, kde zno­vu pomě­ří své síly stov­ky vín z celé­ho Slovácka.On-line…

číst více

22.03.2020: Pozvánka na degustaci před výstavou

Zve­me degustá­to­ry vína na tří­dí­cí degusta­ci vzor­ků na letoš­ní der­flan­skou výsta­vu vín. Víno, stol­ky, sklen­ky, voda a peči­vo bude nachys­ta­né, s sebou vám sta­čí jen pro­pis­ka a dob­rá nála­da. Odmě­nou za nároč­né dopo­led­ne bude gulá­šek, kte­rý máme pod­le ohla­sů dost dobrý.…

číst více

24.3.2019: Degustace na výstavu vín

Máme za sebou hod­no­ce­ní vzor­ků na Der­flan­skou výsta­vu vín. Garan­tem výsta­vy byl Voj­těch Luža, hod­no­ti­lo se 434 vzor­ků a vzni­kl nový rekord v počtu vysta­ve­ných Pálav, těch je 21, stej­ně, jako Hiber­na­lů! Tak­že se máte na co těšit. Sta­ví­te se na výsta­vu? Výsledky…

číst více

Prezentace vaší firmy a sponzoring

Na našich akcích se pre­zen­tu­jí pře­de­vším míst­ní fir­my z Uher­ské­ho Hra­diš­tě, Staré­ho Měs­ta, Uher­ské­ho Bro­du a oko­lí. Své výrob­ky, služ­by nebo upou­táv­ky může­te před­sta­vit v kata­lo­zích a na ploš­ných rekla­mách. Pod­le vašich potřeb samo­zřej­mě vysta­ví­me i daro­va­cí smlou­vu nebo fakturu.