Derflanské otevřené sklepy: 29. května 2021 (aktualizováno 23.5.)

Jsme pár mik­ro-vina­řů z Uher­ské­ho Hra­diš­tě, měst­ské čás­ti Sady. Vět­ši­na z nás vina­ří jen pro osob­ní potře­bu, přes­to ale máme pěk­né vzor­ky a rádi se vám pochlubí­me s výbě­rem těch nej­lep­ších. Der­flan­ské ote­vře­né skle­py si může­te v kli­du vychut­nat na při­pra­ve­ných pik­ni­ko­vých plo­chách našich zahrad.

Při­dej­te se do naší udá­los­ti na Face­boo­ku, ať vám nic neu­te­če. Před ote­vře­ním skle­pů zašle­me na všech­ny e‑maily s plat­nou vstu­pen­kou podrob­né instruk­ce. Vstu­pen­ky kupuj­te zde.

Star­tov­né: 230 Kč v před­pro­de­ji, 250 Kč na mís­tě; sou­čás­tí je skle­nič­ka, kata­log a pou­ka­zy na vzor­ky v hod­no­tě 100 Kč
Ceny vzor­ků: od 10 Kč / 0,5 dcl
Kde začít: Sol­ná ces­ta 265 [od UH a Kuno­vic: mapy.czgoo­gle] nebo Na Kop­ci 68 [od Mařa­tic a Vések: mapy.czgoo­gle]
Kdy dora­zit: V sobo­tu 29. 5. 2021 od 14:00 (se vstu­pen­kou), od 16:00 při kou­pi vstup­né­ho na mís­tě. Kon­čí­me kolem 20:00.
Co s sebou: Rodi­nu, přá­te­le, deku, pik­ni­ko­vý koš plný jíd­la a dobrou nála­du

Komorní setkání s vínem

Chce­me zacho­vat líné ply­nu­tí, kte­ré je v dneš­ní uspě­cha­né době tak vzác­né. Pro­to jsou naše ote­vře­né skle­py zamýš­le­né jako poho­do­vé odpo­led­ne s popí­je­ním, poví­dá­ním, pik­ni­ko­vá­ním, rodi­nou a přá­te­li.

Víno je naší osob­ní vizit­kou, a tak hrdě vytáh­ne­me ze skle­pa to nej­lep­ší z roč­ní­ku, abys­te si to moh­li pěk­ně pro­chut­nat.

Přijď­te si uží­vat výhle­dů a odpla­vit stre­sy skle­nič­kou dob­ré­ho vína. Akci pořá­dá­me za kaž­dé­ho poča­sí. Pokud by se slu­níč­ko scho­va­lo, scho­vá­me i vás — pod­le mož­nos­tí, do skle­pů, pod per­go­ly a při­pra­ve­né sta­ny.

Klid a pohoda. Zn: Piknik s sebou!

Jed­not­li­ví vina­ři jsou od sebe v roz­me­zí jed­no­ho kilo­me­t­ru, tak­že je obe­jde­te v klíd­ku louda­vou chůzí. Pik­ni­ko­vé plo­chy budou při­pra­ve­né i s krás­ným výhle­dem ve Vinař­ství Medek, nad skle­py u Hro­nů a Beči­ca & Jurač­ka. Nachys­tej­te si plný pik­ni­ko­vý koš dob­rot, pro­to­že u pohár­ku rych­le vyhlád­ne. Vhod­né víno už vám k tomu napá­ru­je­me 🙂

V hospůd­ce U Kova­ří­ků se také najde něco k zakous­nu­tí… a ve výsled­ku i výbor­né pivo na splách­nu­tí kyse­li­nek 🙂 Čepo­va­ná voda je samo­zřej­mos­tí u kaž­dé­ho skle­pa.

Derflanští vinaři, kteří se nebojí jít s vínem na zahradu

Sklep č. 1: Pavel Sedlář

Sol­ná ces­ta 265 [mapy.czgoo­glepohled od sil­ni­ce],
ofi­ci­ál­ní začá­tek tra­sy od Uher­ské­ho Hra­diš­tě a Kuno­vic.

Pavel je pre­ciz­ní detai­lis­ta, a při­tom veli­ce skrom­ný. S kaž­dým detai­lem si rád pohra­je: ve skle­pě má cih­lič­ky posklá­da­né nej­přes­ně­ji, nerez­ky tiše salu­tu­jí a zaschlou kap­ku zde oprav­du nena­jde­te. I na prá­ci s vínem je jeho per­fek­ci­o­nis­mus hod­ně znát — je tak jas­nou vol­bou pro pří­z­niv­ce polo­su­chých a polo­slad­kých vín s vyvá­že­ným pomě­rem kyse­lin­ky a zbyt­ko­vé­ho cuk­ru.

Sklep č. 2: Alois Zatloukal

Želez­nič­ní 235 [mapy.czgoo­gle]

Dal­ší pře­bor­ník ve skrom­nos­ti si návštěv­ní­ky napros­to zís­kal. Loj­za je své­hla­vý a pali­ča­tý, ale my ho tak máme rádi – u vína se to totiž pro­je­vu­je tak, že si vše dělá po svém, jak to cítí a kam ho srd­ce táh­ne. Zastá­vá sel­ský způ­sob, kdy do vína neza­sa­hu­je a víno si žije do vel­ké míry vlast­ním živo­tem a co nejdéle bez při­da­né síry. Vzni­ka­jí tak upřím­né vzor­ky, kte­ré si na nic nehra­jí.

Sklep č. 3: Ondřej Balíček

Vře­so­vá 74 [mapy.czgoo­gle]

Ond­ra se zamě­řu­je na vína výbě­ro­vá, ledo­vá a slá­mo­vá. Ve vino­hra­du nechá­vá hroz­ny pře­zrát, čas­to až do prv­ní­ho sně­hu.

Kva­sí na pří­rod­ních kva­sin­kách a u vět­ši­ny šar­ží kva­še­ní neza­sta­vu­je, aby bylo výsled­né víno při­ro­ze­ně har­mo­nic­ké. Chut­nat bude­te i vína, kte­rá zrá­la celý rok na kvas­ni­cích.

Sklep č. 4: Karel Machálek

Sol­ná ces­ta 311 [mapy.czgoo­gle]

Der­flan­ský vinař z Kuno­vic, aneb zdroj čas­té­ho štengro­vá­ní a vese­lých hlá­šek v našem vinař­ském spol­ku. Pama­tu­je­te na Slo­vác­ko sa súdí?

Karel dělá víno v malých šar­žích pro sebe a své nej­bliž­ší přá­te­le, úpl­ně nej­ra­dě­ji jej popí­jí na své zahra­dě po nároč­ném dni. Sírou šet­ří a nechá­vá vínům pro­stor uká­zat svo­ji při­ro­ze­nost.

PS: Jak vidí­te, Karel se nerad fotí — odsou­hla­sil nám totiž jenom ty fot­ky, kde je roz­ma­za­ný v poza­dí 🙂

Sklep č. 5: Bečica & Juračka

Sol­ná ces­ta 77 [mapy.czgoo­glepohled od sil­ni­ce]

Tomáš s Mirou kaž­dým rokem hod­no­tí své víno jako lep­ší než v před­cho­zí sezó­ně. Drží se zása­dy, že čer­ve­né si beč­ku zaslou­ží a jableč­no-mléč­ná fer­men­ta­ce je u morav­ské­ho vína nut­nos­tí. Zaklá­da­jí si na čis­to­tě vína, aby bylo zpra­co­vá­ní bez pří­chu­tí a pachu­tí i bez tech­no­lo­gic­kých pro­hřeš­ků. Jak sami říka­jí, děla­jí echt víno „na svo­ji hubu“ a my moc dob­ře víme, že jejich víno pokaž­dé zaujme i mno­hé huby návštěv­ní­ků.

Sklep č. 6: Hron & spol.

Na Kop­ci 42 [mapy.czgoo­gle]

Brat­ři Hro­no­vé vina­ří v nej­star­ším a také nej­vět­ším z ote­vře­ných skle­pů. Daří se jim v čer­ve­ných a měj­te se na pozo­ru, ať omy­lem nevy­slo­ví­te název „Rulan­da“. Tu se totiž nalé­vá jen „Bur­gun­da“ nebo „Pinot“! Nad skle­pem je úžas­né pose­ze­ní v zahra­dě s vino­hra­dem, ide­ál­ní pro­stor pro roz­ba­le­ní pik­ni­ku.

Sklep č. 7: Vinařství Medek

Na Kop­ci 68 [mapy.czgoo­gleweb], ofi­ci­ál­ní začá­tek tra­sy od Mařa­tic a Vések s pik­ni­ko­vým výhle­dem na Der­flu.

Tchán a zeťák: dva aler­gi­ci, kte­ří děla­jí pří­rod­ní víno, po kte­rém jim je dob­ře. Ti vás také pro­ve­dou svě­tem nefil­tro­va­né­ho vína kva­še­né­ho na pří­rod­ních kva­sin­kách, zra­jí­cí­ho na kvas­ni­cích a jem­ných kalech.

Nachut­nat zde může­te méně roz­ší­ře­né odrů­dy – Sola­ris, Mus­ca­ris, Saphi­ru a Hiber­nal – i tra­dič­ní odrů­dy, kte­ré na Slo­vác­ko pat­ří. Všech­na vína od Med­ků jsou síře­na jen mini­mál­ně, pro­to po nich nebo­lí hla­va.

Je nás 7 statečných

Jak sami vidí­te, není to u nás žád­né hogo fogo. Přes den pra­cu­je­me, po veče­rech a víken­dech jsme na vino­hra­dech a ve skle­pě. Při­hlaš­te se k odbě­ru pozvá­nek do mai­lu a jed­no­du­še doraž­te.

Je tu více mik­ro­vi­na­řů, kte­ří by moh­li otevřít sklí­pek… nebo tře­ba garáž. Ale sty­dí se. Pokud je zná­te, tak se o tom s nimi pobav­te a tře­ba změ­ní názor 🙂

Fotosoutěž o flašky z Vinařství Medek

Při koš­to­vá­ní si může­te zasou­tě­žit o lah­ve z Vinař­ství Medek.

Vyfoť­te zají­ma­vým způ­so­bem kaž­dý vzo­rek, kte­rý koš­tu­je­te; s vina­řem, se spo­lu­koš­tov­ní­ky, záti­ší se sklen­kou a pik­ni­kem… ukaž­te, co umí­te! 🙂

Své foto­gra­fic­ké výtvo­ry při­dá­vej­te na:

1. Instagram pod hash­tagem #der­fla, nebo
2. na naši FB strán­ku Vina­ři Sady, nebo
3. na naše Goo­gle mís­to

Vyhlá­še­ní výher­ců a pře­dá­ní prv­ních dvou cen bude hned v sobo­tu v 7 hodin večer u Med­ků.

1. cena — za nejlepší momentku

Odmě­nou je výběr vina­ře, 2 lah­ve, kte­ré Jož­ka Medek hod­no­tí nej­vý­še: Muškát morav­ský a Ruland­ské mod­ré.

2. cena — za hafo krásných fotek

Nej­ur­put­něj­ší­ho foto­gra­fa čeká nej­ob­lí­be­něj­ší bílé a čer­ve­né víno skle­pa: Saphi­ra a Dorn­fel­der.

3. cena — za nejhezčí fotku

Neza­po­mí­ná­me ani na zrca­dlov­ká­ře s post­pro­duk­cí. Nej­ob­lí­be­něj­ší bílé (Saphi­ra) a čer­ve­né (Dorn­fel­der) ze skle­pa bude čekat pro sou­tě­ží­cí­ho, kte­rý do čtvr­teč­ní­ho poled­ne nasdí­lí své fot­ky z ote­vře­ných skle­pů na e‑mail vase@vinarstvimedek.cz, napří­klad přes Dro­p­box, Ulož.to, Letec­kou poš­tu nebo libo­vol­ný vir­tu­ál­ní disk. Vítě­ze bude vybí­rat náš der­flan­ský foto­graf Aleš Duda.

Spustili jsme prodej vstupenek na Derflanské otevřené sklepy!

Články o otevřených sklepích

26.5.2018: Derflanské otevřené sklepy podruhé

26.5.2018: Derflanské otevřené sklepy podruhé

Na prv­ní roč­ník dora­zi­lo 150 návštěv­ní­ků, dru­hý rok už to bylo 200. Pro­to­že jsme při­pra­vi­li pik­ni­ko­va­cí plo­chy, vět­ší počet hos­tů se pěk­ně roz­pro­střel a stá­le se nám tak poved­lo udr­žet komor­ní ráz našich ote­vře­ných sklepů.Potěšilo nás, že pozván­ka na pik­nik…

číst více