Derflanské otevřené sklepy 23. května 2020

Jsme pár mik­ro-vina­řů z Uher­ské­ho Hra­diš­tě, měst­ské čás­ti Sady. Vět­ši­na z nás vina­ří jen pro osob­ní potře­bu, přes­to máme pěk­né vzor­ky, se kte­rý­mi hrdě vyhrá­vá­me míst­ní sou­tě­že a také se s nimi rádi pochlubí­me. V jeden den vám nabíd­ne­me k ochut­ná­ní svá nej­lep­ší vína, mís­to na pik­ni­ko­vá­ní a dis­ku­se pří­mo s vina­ři.

Při­dej­te do naší udá­los­ti na Face­boo­ku, ať vám nic neu­te­če. Také se může­te při­hlá­sit k odbě­ru pozvá­nek rov­nou do vaše­ho mai­lu.

Star­tov­né: 100 Kč (v ceně OIV sklen­ka a map­ka)
Ceny vzor­ků: od 10 Kč / 0,5 dcl
Kde začít: Pod Vino­hra­dy 285 [od UH a Kuno­vic: mapy.cz, goo­gle] nebo Na Kop­ci 68 [od Mařa­tic a Vések: mapy.czgoo­gle]
Kdy dora­zit: V sobo­tu 23.5. od 14:00, kon­čit začne­me kolem 8 večer
Co s sebou: Rodi­nu, přá­te­le, pik­nik a dobrou nála­du

Komorní setkání s vínem

Máme rádi klid­né a poví­da­vé akce, kde je dosta­tek času, mís­ta a čer­stvé­ho vzdu­chu. Chce­me zacho­vat líné ply­nu­tí, kte­ré je v dneš­ní uspě­cha­né době tak vzác­né, pro­to jsou naše ote­vře­né skle­py zamýš­le­ny jako odpo­led­ne na poho­du s popí­je­ním, poví­dá­ním, pik­ni­ko­vá­ním, rodi­nou a přá­te­li.

Přijď­te si uží­vat paprs­ků jar­ní­ho slun­ce a odpla­vit stre­sy skle­nič­kou dob­ré­ho vína. Akci pořá­dá­me za libo­vol­né­ho poča­sí, pokud by se scho­va­lo slu­níč­ko, scho­vá­me se také  do skle­pů.

Reportáž z druhého ročníku

Klid a pohoda. Zn: Piknik s sebou!

Vina­ři jsou od sebe v roz­me­zí jed­no­ho kilo­me­t­ru, tak­že je všech­ny pro­jde­te louda­vou chůzí. Pik­ni­ko­vat bude mož­né při­nejmen­ším ve Vinař­ství Medek, nad skle­pem u Hro­nů nebo u Loj­zy Zatlou­ka­la. Něja­ký ten dob­rý sendvič se bude hodit, pro­to­že u vína rych­le vyhlád­ne a vhod­né víno už vám k tomu napá­ru­je­me 🙂

V hospůd­ce U Kova­ří­ků se také najde něco k zakous­nu­tí… a ve výsled­ku i výbor­né pivo na splách­nu­tí kyse­li­nek 🙂 Čepo­va­ná voda je samo­zřej­mos­tí u kaž­dé­ho skle­pa, stej­ně jako drob­né domá­cí pochu­ti­ny.

Sklep č. 1: Ivo Blahuš

Pod Vino­hra­dy 285 [mapy.czgoo­gle]

Ivoš si na nic nehra­je, víno má při­ná­šet radost a kaž­dý si najde to svo­je. Přijď­te ho navští­vit v jeho krás­ném sklíp­ku s poho­do­vým pose­ze­ním a pokoš­to­vat, co se mu letos poved­lo.

Ofi­ci­ál­ní začá­tek tra­sy od Uher­ské­ho Hra­diš­tě a Kuno­vic.

Sklep č. 2: Pavel Sedlář

Sol­ná ces­ta 265 [mapy.czgoo­glepohled od sil­ni­ce]

Pavel je pre­ciz­ní detai­lis­ta, a při­tom veli­ce skrom­ný. S kaž­dým detai­lem si rád pohra­je: ve skle­pě z nás má cih­lič­ky posklá­da­né nej­přes­ně­ji, nerez­ky jen tiše salu­tu­jí a zaschlou kap­ku fakt nikde nena­jde­te. I na prá­ci s vínem jde jeho per­fek­ci­o­nis­mus hod­ně znát — je tak jas­nou vol­bou pro pří­z­niv­ce polo­su­chých a polo­slad­kých vín s vyvá­že­ným pomě­rem kyse­lin­ky a zbyt­ko­vé­ho cuk­ru.

Sklep č. 3: Alois Zatloukal

Želez­nič­ní 235 [mapy.czgoo­gle]

Dal­ší pře­bor­ník ve skrom­nos­ti si návštěv­ní­ky napros­to zís­kal. Loj­za je své­hla­vý a pali­ča­tý, ale my ho tak máme moc rádi – u vína se to totiž pro­je­vu­je tak, že si vše dělá po svém, jak to cítí a kam ho srd­ce táh­ne. Zastá­vá sel­ský způ­sob, kdy do vína neza­sa­hu­je a víno si žije do vel­ké míry vlast­ním živo­tem a co nejdéle bez při­da­né síry. Vzni­ka­jí tak upřím­né vzor­ky, kte­ré si na nic nehra­jí.

Sklep č. 4: Ondřej Balíček

Vře­so­vá 74 [mapy.czgoo­gle]

Ond­ra se zamě­řu­je na vína ledo­vá a slá­mo­vá, ve vino­hra­du nechá­vá hroz­ny vyzrát co nej­ví­ce, čas­to až do prv­ní­ho sně­hu.

Kva­sí na pří­rod­ních kva­sin­kách a u vět­ši­ny šar­ží kva­še­ní neza­sta­vu­je, aby bylo výsled­né víno při­ro­ze­ně har­mo­nic­ké. Chut­nat bude­te i vína, kte­rá zrá­la celý rok na kvas­ni­cích. Tako­vé vzor­ky v Tescu nepo­tká­te 🙂

Sklep č. 5: Bečica & Juračka

Sol­ná ces­ta 77 [mapy.czgoo­glepohled od sil­ni­ce]

Tomáš s Mirou kaž­dým rokem hod­no­tí své víno jako lep­ší než v pře­cho­zí sezó­ně. Drží se zása­dy, že čer­ve­né si beč­ku zaslou­ží a jableč­no-mléč­ná fer­men­ta­ce je u morav­ské­ho vína nut­nos­tí. Zaklá­da­jí si na čis­to­tě vína, aby bylo zpra­co­vá­ní bez pří­chu­tí a pachu­tí i bez tech­no­lo­gic­kých pro­hřeš­ků. Jak sami říka­jí, děla­jí echt víno „na svo­ji hubu“ a my moc dob­ře víme, že jejich víno pokaž­dé zaujme i mno­hé huby návštěv­ní­ků.

Sklep č. 6: Hron & spol.

Na Kop­ci 42 [mapy.czgoo­gle]

Brat­ři Hro­no­vé vina­ří v nej­star­ším a také nej­vět­ším z ote­vře­ných skle­pů. Daří se jim v čer­ve­ných a měj­te se na pozo­ru, ať omy­lem nevy­slo­ví­te název „Rulan­da“. Tu se totiž nalé­vá jen „Bur­gun­da“ nebo „Pinot“! Nad skle­pem je úžas­né pose­ze­ní v zahra­dě s vino­hra­dem, ide­ál­ní pro­stor pro roz­ba­le­ní pik­ni­ku.

Sklep č. 7: Vinařství Medek

Na Kop­ci 68 [mapy.czgoo­gleweb], ofi­ci­ál­ní začá­tek tra­sy od Mařa­tic a Vések s pik­ni­ko­vým výhle­dem na Der­flu.

Jož­ka Medek se svým zeťá­kem děla­jí pár tisíc lah­ví roč­ně. Cílem jsou vína svě­ží, kva­še­ná na pří­rod­ních kva­sin­kách, nefil­tro­va­ná a mini­mál­ně síře­ná.

Zde máte mož­nost nachut­nat moder­ní PIWI odrů­dy – Sola­ris, Mus­ca­ris, Johan­ni­ter, Saphi­ru a Hiber­nal, letos navíc bude ote­vře­na vždy jed­na láhev ze sou­kro­mé­ho archi­vu — a pokaž­dé jiná 🙂

Je nás 7 statečných

Jak sami vidí­te, není to u nás žád­né hogo fogo. Přes den pra­cu­je­me, po veče­rech a víken­dech jsme na vino­hra­dech a ve skle­pě. Při­hlaš­te se k odbě­ru pozvá­nek do mai­lu a jed­no­du­še doraž­te.

Je tu více mik­ro­vi­na­řů, kte­ří by moh­li otevřít sklí­pek… nebo tře­ba garáž. Ale sty­dí se. Pokud je zná­te, tak se o tom s nimi pobav­te a tře­ba změ­ní názor 🙂

Fotosoutěž o flašky z Vinařství Medek

Při koš­to­vá­ní si může­te zasou­tě­žit o lah­ve z Vinař­ství Medek. Vyfoť­te zají­ma­vým způ­so­bem kaž­dý vzo­rek, kte­rý koš­tu­je­te; s vina­řem, se spo­lu­koš­tov­ní­ky, záti­ší se sklen­kou a pik­ni­kem… ukaž­te, co umí­te! 🙂

Své foto­gra­fic­ké výtvo­ry při­dá­vej­te na:

1. Instagram pod hash­tagem #der­fla, nebo
2. na naši FB strán­ku Vina­ři Sady, nebo
3. na naše Goo­gle mís­to

Vyhlá­še­ní výher­ců a pře­dá­ní prv­ních dvou cen bude hned v sobo­tu v 7 hodin večer u Med­ků.

1. cena — za nejlepší momentku

Odmě­nou je výběr vina­ře, 2 lah­ve, kte­ré Jož­ka Medek hod­no­tí nej­vý­še: Sola­ris a Ruland­ské mod­ré.

2. cena — za hafo krásných fotek

Nej­ur­put­něj­ší­ho foto­gra­fa čeká nej­ob­lí­be­něj­ší bílé a čer­ve­né víno skle­pa: Saphi­ra a Dorn­fel­der.

3. cena — za nejhezčí fotku

Neza­po­mí­ná­me ani na zrca­dlov­ká­ře s post­pro­duk­cí. Nej­ob­lí­be­něj­ší bílé (Saphi­ra) a čer­ve­né (Dorn­fel­der) ze skle­pa bude čekat pro sou­tě­ží­cí­ho, kte­rý do čtvr­teč­ní­ho poled­ne nasdí­lí své fot­ky z ote­vře­ných skle­pů na e‑mail vase@vinarstvimedek.cz, napří­klad přes Dro­p­box, Ulož.to, Letec­kou poš­tu nebo libo­vol­ný vir­tu­ál­ní disk. Vítě­ze bude vybí­rat náš der­flan­ský foto­graf Aleš Duda.

Články o otevřených sklepích

26.5.2018: Derflanské otevřené sklepy podruhé

26.5.2018: Derflanské otevřené sklepy podruhé

Na prv­ní roč­ník dora­zi­lo 150 návštěv­ní­ků, dru­hý rok už to bylo 200. Pro­to­že jsme při­pra­vi­li pik­ni­ko­va­cí plo­chy, vět­ší počet hos­tů se pěk­ně roz­pro­střel a stá­le se nám tak poved­lo udr­žet komor­ní ráz našich ote­vře­ných sklepů.Potěšilo nás, že pozván­ka na pik­nik…

číst více