Derflanské otevřené sklepy: 25. května 2024

Jsme pár mik­ro-vina­řů z Uher­ské­ho Hra­diš­tě, měst­ské čás­ti Sady. Vět­ši­na z nás vina­ří jen pro osob­ní potře­bu, přes­to ale máme pěk­né vzor­ky a rádi se vám pochlubí­me s výbě­rem těch nej­lep­ších. Der­flan­ské ote­vře­né skle­py si může­te v kli­du vychut­nat na při­pra­ve­ných pik­ni­ko­vých plo­chách našich zahrad.

Dal­ší láka­dla může­te sle­do­vat na Face­boo­ko­vé události.

Star­tov­né: 180 Kč na mís­tě, 150 Kč v před­pro­de­ji
Ceny vzor­ků: od 10 Kč / 0,5 dcl
Kde začít: Sol­ná ces­ta 265 [od UH a Kuno­vic: [mapy.czgoo­gle] nebo Na Kop­ci 68 [od Mařa­tic a Vések: mapy.czgoo­gle]
Kdy dora­zit: V sobo­tu 25. 5. 2024 od 14:00. Kon­čí­me kolem 20:00.
Co s sebou: Rodi­nu, přá­te­le, deku, pik­ni­ko­vý koš plný jíd­la a dobrou nála­du. OIV skle­nič­kou a kata­lo­gem vás vyba­ví­me při startu.

Komorní setkání s vínem

Chce­me zacho­vat líné ply­nu­tí, kte­ré je v dneš­ní uspě­cha­né době tak vzác­né. Pro­to jsme naše ote­vře­né skle­py vytvo­ři­li jako poho­do­vé odpo­led­ne s popí­je­ním, poví­dá­ním, pik­ni­ko­vá­ním, rodi­nou a přáteli.

Víno je naší osob­ní vizit­kou, a tak hrdě vytáh­ne­me ze skle­pa to nej­lep­ší z roč­ní­ku, abys­te si to moh­li pěk­ně prochutnat.

Přijď­te si uží­vat výhle­dů a odpla­vit stre­sy skle­nič­kou dob­ré­ho vína. Akci pořá­dá­me za kaž­dé­ho poča­sí. Pokud by se slu­níč­ko scho­va­lo, scho­vá­me i vás — pod­le mož­nos­tí, do skle­pů, pod per­go­ly a při­pra­ve­né stany.

Klid a pohoda. Zn: Piknik s sebou!

Jed­not­li­ví vina­ři jsou od sebe v roz­me­zí jed­no­ho kilo­me­t­ru, tak­že je obe­jde­te v klíd­ku louda­vou chůzí. Pik­ni­ko­vé plo­chy budou při­pra­ve­né i s krás­ným výhle­dem ve Vinař­ství Medek, nad skle­py u Hro­nů a Beči­ca & Jurač­ka. Nachys­tej­te si plný pik­ni­ko­vý koš dob­rot, pro­to­že u pohár­ku rych­le vyhlád­ne. Vhod­né víno už vám k tomu napárujeme ;-).

V hospůd­ce U Kova­ří­ků se také najde něco k zakous­nu­tí… a ve výsled­ku i výbor­né pivo na splách­nu­tí kyse­li­nek. Čepo­va­ná voda je samo­zřej­mos­tí u kaž­dé­ho sklepa.

Derflanští vinaři, kteří se nebojí jít s vínem na zahradu

Pavel Sedlář

Sol­ná ces­ta 265 [mapy.czgoo­glepohled od sil­ni­ce].

Pavel je pre­ciz­ní detai­lis­ta, a při­tom veli­ce skrom­ný. S kaž­dým detai­lem si rád pohra­je: ve skle­pě má cih­lič­ky posklá­da­né nej­přes­ně­ji, nerez­ky tiše salu­tu­jí a zaschlou kap­ku zde oprav­du nena­jde­te. I na prá­ci s vínem je jeho per­fek­ci­o­nis­mus hod­ně znát — je tak jas­nou vol­bou pro pří­z­niv­ce polo­su­chých a polo­slad­kých vín s vyvá­že­ným pomě­rem kyse­lin­ky a zbyt­ko­vé­ho cukru.

Alois Zatloukal

Želez­nič­ní 235 [mapy.czgoo­gle]

Dal­ší pře­bor­ník ve skrom­nos­ti si návštěv­ní­ky napros­to zís­kal. Loj­za je své­hla­vý a pali­ča­tý, ale my ho tak máme rádi – u vína se to totiž pro­je­vu­je tak, že si vše dělá po svém, jak to cítí a kam ho srd­ce táh­ne. Zastá­vá sel­ský způ­sob, kdy do vína neza­sa­hu­je a víno si žije do vel­ké míry vlast­ním živo­tem a co nejdéle bez při­da­né síry. Vzni­ka­jí tak upřím­né vzor­ky, kte­ré si na nic nehrají.

Ondřej Balíček

Vře­so­vá 74 [mapy.czgoo­gle]

Ond­ra je zají­ma­vý tím, že dělá pří­rod­ní víno i bez skle­pa. Jen se ho zeptej­te, rád povyprá­ví a ukáže.

Ve vino­hra­du nechá­vá hroz­ny pře­zrát, čas­to až do prv­ní­ho sně­hu, a tak tu mezi spe­ci­á­ly najde­te i vína výbě­ro­vá, ledo­vá a slámová.

Kva­sí na pří­rod­ních kva­sin­kách a na kvas­ni­cích také vína zra­jí klid­ně po celý rok. U vět­ši­ny šar­ží kva­še­ní neza­sta­vu­je, aby bylo výsled­né víno při­ro­ze­ně harmonické.

 

Kva­sí na pří­rod­ních kva­sin­kách a u vět­ši­ny šar­ží kva­še­ní neza­sta­vu­je, aby bylo výsled­né víno při­ro­ze­ně har­mo­nic­ké. Chut­nat bude­te i vína, kte­rá zrá­la celý rok na kvasnicích.

Karel Machálek

Sol­ná ces­ta 311 [mapy.czgoo­gle]

Der­flan­ský vinař z Kuno­vic, aneb zdroj čas­té­ho štengro­vá­ní a vese­lých hlá­šek v našem vinař­ském spol­ku. Pama­tu­je­te na Slo­vác­ko sa súdí?

Karel dělá víno v malých šar­žích pro sebe a své nej­bliž­ší přá­te­le, úpl­ně nej­ra­dě­ji jej popí­jí na své zahra­dě po nároč­ném dni. Sírou šet­ří a nechá­vá vínům pro­stor uká­zat svo­ji přirozenost.

PS: Jak vidí­te, Karel se nerad fotí — odsou­hla­sil nám totiž jenom ty fot­ky, kde je roz­ma­za­ný v pozadí 🙂

Bečica & Juračka

Sol­ná ces­ta 77 [mapy.czgoo­glepohled od sil­ni­ce]

Tomáš s Mirou kaž­dým rokem hod­no­tí své víno jako lep­ší než v před­cho­zí sezó­ně. Drží se zása­dy, že čer­ve­né si beč­ku zaslou­ží a jableč­no-mléč­ná fer­men­ta­ce je u morav­ské­ho vína nut­nos­tí. Zaklá­da­jí si na čis­to­tě vína, aby bylo zpra­co­vá­ní bez pří­chu­tí a pachu­tí i bez tech­no­lo­gic­kých pro­hřeš­ků. Jak sami říka­jí, děla­jí echt víno „na svo­ji hubu“ a my moc dob­ře víme, že jejich víno pokaž­dé zaujme i mno­hé huby návštěvníků.

Hron & spol.

Na Kop­ci 42 [mapy.czgoo­gle]

Brat­ři Hro­no­vé vina­ří v nej­star­ším a také nej­vět­ším z ote­vře­ných skle­pů. Daří se jim v čer­ve­ných a měj­te se na pozo­ru, ať omy­lem nevy­slo­ví­te název „Rulan­da“. Tu se totiž nalé­vá jen „Bur­gun­da“ nebo „Pinot“! Nad skle­pem je úžas­né pose­ze­ní v zahra­dě s vino­hra­dem, ide­ál­ní pro­stor pro roz­ba­le­ní pikniku.

Vinařství Medek

Na Kop­ci 68 [mapy.czgoo­gleweb], ofi­ci­ál­ní začá­tek tra­sy od Mařa­tic a Vések s pik­ni­ko­vým výhle­dem na Derflu.

Jož­ka a Jaro­mír, tchán a zeťák, vás pro­ve­dou svě­tem nefil­tro­va­né­ho vína kva­še­né­ho na pří­rod­ních kva­sin­kách, zra­jí­cí­ho na kvas­ni­cích a jem­ných kalech. Nej­ví­ce si váží svých bari­ko­va­ných spe­ci­á­lů a s rados­tí uka­zu­jí lidem, že i morav­ské čer­ve­né jde udě­lat na svě­to­vé úrovni.

Všech­na vína jsou do 60 mg/l cel­ko­vé síry. Co to zna­me­ná? No pros­tě síry je to vel­mi málo, a tak po tako­vém víně nebo­lí hlava.

Taková vesnická pohoda

Jak sami vidí­te, není to u nás žád­né hogo fogo. Přes den pra­cu­je­me, po veče­rech a víken­dech jsme na vino­hra­dech a ve skle­pě. Při­hlaš­te se k odbě­ru pozvá­nek do mai­lu a jed­no­du­še doražte.

Je tu více mik­ro­vi­na­řů, kte­ří by moh­li otevřít sklí­pek… nebo tře­ba garáž. Ale sty­dí se. Pokud je zná­te, tak se o tom s nimi pobav­te a tře­ba změ­ní názor 🙂

Derflanské otevřené sklepy otevřeme 25.5.2024!