Vážíme si vaší práce

Je nám jas­né, že novi­na­ři­na není žád­ný med. Vaše člán­ky, roz­ho­vo­ry a repor­tá­že nám pomá­ha­jí, pro­to se během akcí hlas­te o teku­tou odmě­nu ve Vinař­ství Medek 🙂

Víme, že máte málo času,

pro­to pod­kla­dy dodá­vá­me včas a kompletní.
Člán­ky a roz­ho­vo­ry při­pra­ví­me samo­stat­ně pro vás, vždy dosta­ne­te uni­kát­ní obsah. Jsme k dis­po­zi­ci na roz­ho­vo­ry před kame­rou i tex­to­vě e‑mailem.

Tis­ko­vé zprá­vy zasí­lá­me v pub­li­ko­va­tel­né podo­bě a jejich dal­ší osud už je na vás 🙂 zašle­te nám svůj kon­takt a příští infor­ma­ce o naší akci dora­zí i k vám.

7 + 12 =

Jaromír Dvořáček

Jaromír Dvořáček

média, inzer­ce a onli­ne spolupráce

Dodá­vám pod­kla­dy pro tisk a zod­po­ví­dám za onli­ne komu­ni­ka­ci. Řešit se mnou může­te spon­zo­ring, mar­ke­tingo­vou spo­lu­prá­ci a reklam­ní kam­pa­ně. Máte nápad na spo­lu­prá­ci? Dej­te mi vědět.

Piš­te na vase@vinarstvimedek.cz nebo volej­te +420 608 667 701.

Logo ke stažení

Dává­me sou­hlas s pou­ži­tím naše­ho loga novi­ná­řům, info­cen­t­rům, měs­tům i jed­not­liv­cům, kte­ří chtě­jí pub­li­ko­vat infor­ma­ce o námi pořá­da­ných akcích. For­mát PDF je v křiv­kách, tedy vhod­ný pro tis­ko­vé pod­kla­dy. PNG obrá­zek má prů­hled­né poza­dí a je poho­dl­ný pro pou­ži­tí na vše ostatní.

Preferovaná verze loga:

Nejčastěji používaná podoba našeho loga

Ke sta­že­ní: PDF | PNG
Všech­ny ver­ze loga: ZIP archiv

Alternativní verze:

Ke sta­že­ní: PDF | PNG

 

Ke sta­že­ní: PDF | PNG