2023, aneb poslední ročník Derflanské výstavy vín

Proč byl 2023 poslední ročník?

Byli jsme jed­ni z prv­ních, kdo zaved­li výsta­vu vín. Ostat­ně, výstav jsme uspo­řá­da­li 24 roč­ní­ků. A to už dá něja­ký vhled. Mno­ho let se na setká­ních naše­ho spol­ku pro­bí­ra­la naše nespo­ko­je­nost s tím, jak jsou míst­ní výsta­vy pořá­dá­ny. Až to pře­rost­lo ve výraz­nou změ­nu kon­cep­tu. Ale postup­ně — co že nám to vadí na tra­dič­ních ves­nic­kých výstavách?

Hodnocení vína stobodovou stupnicí

Byli jsme prv­ní, kdo v oko­lí zaved­li sto­bo­do­vý způ­sob hod­no­ce­ní vína. Pro­to­že byl spra­ved­li­věj­ší než vše, co zde bylo před­tím. Napří­klad stří­le­ní hod­no­ce­ní od boku, kde se běž­ně na stup­ni­ci 0 – 20 pou­ží­vá roz­sah 16−19,5, kdy 16 je víno vad­né a prak­tic­ky nepi­tel­né. Plný počet bodů je pak rezer­vo­ván pro Boha. To potká­vá­me dodnes.

Se sto­bo­do­vým sys­té­mem je hod­no­ti­tel lépe navá­děn a roky jsme tré­no­va­li hod­no­ti­te­le, aby posu­zo­va­li vína ve vět­ší šká­le a ote­vře­nos­ti. A to se nám daři­lo. Stej­ně tak jako zajiš­tě­ní toho, že hod­no­ti­tel nezná vina­ře, kte­rý vyro­bil hod­no­ce­né víno. To nám při­jde samo­zřej­mé, a stej­ně jsme občas pře­kva­pe­ni, jak si občas někde hod­no­tí “chla­pi sobě”.

Kde nás dří­ve sto­bo­dov­ka zachra­ňo­va­la, posled­ní roky zača­la spí­še ome­zo­vat. A to při zařa­ze­ní natu­rál­ních vín — nesí­ře­ných, nefil­tro­va­ných, oran­žo­vých, a podob­ně. Někte­ří hod­no­ti­te­lé trva­li na tom, že dle sto­bo­dov­ky natu­rál­ní víno nena­pl­ňu­je bar­vu, čirost, a podob­ně. Pocho­pi­tel­né, řeši­tel­né, ale únavné.

Prokletí první lahve na hodnocených výstavách

Hod­no­ce­ní vína pro výsta­vu fun­go­va­lo tak, že týden před výsta­vou jsme navez­li 2 lah­ve od vzor­ku a prv­ní láhev ote­vře­li pro zhod­no­ce­ní. Kaž­dý vzo­rek tedy měl “upi­tou” polo­vi­nu láhve týden před akcí, tj. týden tato ote­vře­ná láhev zvě­trá­va­la. Tak se snad­no sta­lo, že jste si necha­li nalít vítěz­ný vzo­rek, kte­rý měl v sobě oxi­dá­zu nebo jinou vadu. Aneb pro vět­ši­nu vín je týden pří­liš dlou­há doba, a i když se pří­mo nezka­zí, roz­hod­ně dojde k posu­nu vína od hod­no­ce­né­ho stavu.

Běž­né pak bylo, že jsme na ostat­ních výsta­vách jako účast­ní­ci žáda­li o ote­vře­né dru­hé lah­ve (s argu­men­tem, že stej­ně bude během veče­ra ote­vře­no), abychom víno moh­li posou­dit tak, jak jej posu­zo­va­li degustá­to­ři týden před výsta­vou. Kva­li­ta­tiv­ní roz­díl byl prak­tic­ky vždy napros­to zásadní.

Putovní výstava Uherskohradišťska

Regi­o­nál­ní výsta­vy vín spo­lé­ha­jí na výmě­nu vzor­ků mezi vina­ře­mi jed­not­li­vých obcí. Mož­ná jste si všimli, že vět­ši­na vzor­ků se na růz­ných míst­ních výsta­vách opa­ko­va­la. Aneb vina­ři zařa­zo­va­li stá­le stej­né vzor­ky na všech­ny výsta­vy. Fun­go­va­lo to tak, že jsme vymě­ni­li 200 našich vín za 200 vín z jiné obce.

Co se ale sta­ne, když něco mění­te na kusy? Nut­ně se vám sta­ne, že vy vydá­te do něja­ké obce kva­lit­ní vína, ale dojdou vám doslo­va “slit­ky”, aneb směs­ky zbyt­ků z před­cho­zích výstav. Pros­tě aby bylo “spl­ně­no” bez dota­zu na obsah. Běž­ně se tak na hod­no­ce­ních obje­vo­va­ly vady vín, a odpo­ví­da­jí­cí vzor­ky jsme pak vyřa­zo­va­li z výsta­vy. Tím nut­ně vzni­ká inflač­ní cha­rak­ter kva­li­ty vín (nabíd­ne­te svá nej­lep­ší vína, když vám běž­ně dojdou výmě­nou zmetky?).

Když jste tedy navští­vi­li více výstav, vína se opa­ko­va­la, nepo­tka­li jste jich tolik nových — a navíc ješ­tě bylo vyso­ké pro­cen­to nekva­lit­ních vín v nabídce.

Hon na hodnocené šampiony

Co se sta­ne, když něco seřa­dí­te od nej­lep­ší­ho po nej­hor­ší? Hod­no­ce­ní vín nám umož­ni­lo vyřa­dit vad­ná a nemoc­ná vína, ale také účast­ní­ky navá­dě­la na to, ať ochut­ná­va­jí vzor­ky od nej­lep­ších. A i když jsme posi­lo­va­li vítěz­ná vína na 4 až 6 lah­ví (včet­ně jed­né ote­vře­né), čas­to­krát se sta­lo, že šam­pi­on byl pryč v řádu minut. A to navíc prv­ních 8 degustu­jí­cích mělo týden sta­rý vzo­rek a mož­ná se i divi­li, jak tohle víno moh­lo být tak vyso­ce hodnoceno.

Naše řešení: Nový koncept výstavy!

Během covi­do­vé pře­stáv­ky jsme se zamys­le­li nad novým kon­cep­tem naší výsta­vy, kte­rý by adre­so­val naše frustra­ce a vyho­ře­ní z cel­ko­vé­ho sta­vu výstav. A jak to teda proběhlo?

Zrušili jsme hodnocení vín

Zru­še­ním hod­no­ce­ní neby­lo tře­ba ote­ví­rat jed­nu lahev týden dopře­du, lákat degustá­to­ry a vymě­ňo­vat lah­ve s dal­ší­mi obce­mi. Nao­pak, vytáh­li jsme ze skle­pů naše nej­lep­ší vína a poja­li to mís­to putov­ní výsta­vy jako oprav­du Der­flan­skou výsta­vu vín. Kaž­dý z nás se pochlu­bil vyni­ka­jí­cí­mi víny, a to včet­ně tako­vých, kte­rá by se na běž­nou výsta­vu nedostala.

Hlasování účastníků mělo úspěch

Kaž­dý účast­ník hla­so­val pro své­ho vlast­ní­ho šam­pi­o­na. A zafun­go­va­lo to! Dvě tře­ti­ny vín dosta­lo aspoň jeden hlas od účast­ní­ka jako nej­lep­ší víno výsta­vy. Vět­ši­na vín byla pro něko­ho šam­pi­o­nem. To je krás­né čís­lo svěd­čí­cí o kva­li­tě vysta­ve­ných vzor­ků a pro nás úžas­nou zpět­nou vaz­bou. I reak­ce, kte­ré se k nám dosta­ly, byly pochval­né, a moc za ně děkujeme!

Zajistili jsme vynikající kvalitu vzorků

Díky zru­še­né­mu hod­no­ce­ní odpadlo pro­kle­tí prv­ní lah­ve i potí­že s hod­no­ce­ním natu­rál­ních vín. Vysta­vo­va­li jsme vzor­ky, kte­ré jsme měli pod kon­t­ro­lou a neby­li jsme závis­lí na tom, co dosta­ne­me. Dokon­ce i vina­ři z při­zva­né vinař­ské obce doda­li moc pěk­né vzor­ky, nad kte­rý­mi jsme si pochut­na­li. Jde o zod­po­věd­ný kon­cept — a hla­so­vá­ní účast­ní­ků potvr­di­lo naše pocity.

Celková atmosféra z večera byla degustační a povídavá

Zru­ši­li jsme hon na šam­pi­o­ny, vět­ši­na vín zůsta­la vysta­ve­ná až do kon­ce akce k ochut­ná­ní všem hos­tům. Víno­mil­ci obje­vo­va­li a vychut­ná­va­li nová vína bez spě­chu, poznám­ko­va­li a hod­no­ti­li, poví­da­li si o vínech. Upra­vi­la se atmo­sfé­ra celé akce a i my si to nesku­teč­ně užili.

Nový koncept řeší vše! Kde je tedy háček?

Novou podo­bou výsta­vy jsme vyře­ši­li to, co nás na výsta­vách dlou­hé roky trá­pi­lo. Sami jsme si akci mno­hem více uži­li, zís­ka­li jsme ohrom­né zpět­né vaz­by a pochva­ly, vše vypa­dá ide­ál­ně. Pta­li jsme se tedy hos­tů, jest­li by za vstup na tako­vou výsta­vu zapla­ti­li dvojnásobek.

Proč dvoj­ná­so­bek? Pro­to­že mís­to běž­né výsta­vy, na kte­ré se obje­ví pár šam­pi­o­nů, jsme vytvo­ři­li výsta­vu plnou šam­pi­o­nů. Ako­rát žád­ný náš vinař nechce dodá­vat svá nej­lep­ší vína za nákla­dy nebo dokon­ce doto­va­ně. Otes­to­va­li jsme si kon­cept, ale aby dával smy­sl, muse­lo by být vstup­né kolem 800 Kč — nebo níz­ké vstup­né s plat­bou za jed­not­li­vé vzor­ky. A to se nám i ti nej­nad­še­něj­ší hos­té oší­va­li, že by nad tím muse­li hod­ně pře­mýš­let. Umím si tako­vou akci před­sta­vit ve vel­kých měs­tech, ale na Hra­diš­tě je to mož­ná stá­le ješ­tě příliš.

Nový kon­cept je ekvi­va­lent nad­re­gi­o­nál­ní sou­tě­že, ale z mik­ro­re­gi­o­nu. Lokál­něj­ší, a dokon­ce i eko­lo­gič­těj­ší. Věřím, že časem ten­to typ výsta­vy bude běž­ný a bude dopl­ňo­vat běž­né regi­o­nál­ní výsta­vy. Mož­ná po této podo­bě zatím není poptáv­ka, ale bude­me sle­do­vat situ­a­ci — a jsme připraveni.

Děku­je­me za všech­ny pří­jem­né chví­le, kte­ré jsme s vámi na výsta­vách pro­ži­li, a popo­ví­dat si může­me tře­ba na našich ote­vře­ných skle­pích.

Za Vina­ře Sady,
Jaro­mír Dvořáček