Derflanská výstava vín 25. 3. 2023

Na naší der­flan­ské výsta­vě ochut­ná­te vína našich vina­řů. Dojde i na vzor­ky, kte­ré jin­de nena­jde­te. Pro­větrá­me totiž i posled­ní lah­ve nej­lep­ších vín, kte­ré nikam na sou­tě­že nepo­sí­lá­me — ale na naší výsta­vě vín se s nimi rádi pochlubíme!

Kdy: 25. 3. 2023 od 16 hodin do půl­no­ci
Vstup­né: 350 Kč — v ceně neo­me­ze­ná kon­zu­ma­ce,
mož­nost zakou­pit skle­nič­ku a kata­log na mís­tě
Kam dora­zit: Kul­tur­ní dům Sady, Sol­ná ces­ta 311
(navi­ga­ce: Goo­gle Mapy, Seznam Mapy)

Naše vína, vaše hodnocení

Vína der­flan­ských vina­řů potká­te na ostat­ních výsta­vách jen výji­meč­ně. A tak si to může­te vyna­hra­dit u nás a pro­chut­nat všech­na během jed­no­ho veče­ra. Ze skle­pů vylo­ví­me i naše sou­kro­mé šam­pi­o­ny, od kte­rých tře­ba zbý­vá posled­ních 10 lah­ví. K tako­vým lah­vím se čas­to nedo­sta­ne­te ani na sou­kro­mých degusta­cích s vina­řem. Ostat­ně, vina­ře potká­te mezi obslu­hou nebo v davu — a jak vypa­da­jí, se může­te podí­vat na naší strán­ce ote­vře­ných skle­pů.

Kaž­dý náš vinař ručí svou ctí za vysta­ve­ná vína a jejich úro­veň — a vy se sta­ne­te jejich hod­no­ti­te­li. Hla­so­vá­ním o vaše nej­ob­lí­be­něj­ší víno se zúčast­ní­te hla­so­vá­ní o výhru lah­ve, pro kte­rou hla­su­je­te. Zvo­lí­te si své­ho šampiona?

Místo stobodovky příležitost pro neobvyklá vína

Před 20 lety jsme byli s naší výsta­vou prů­kop­ní­kem 100-bodo­vé­ho hod­no­tí­cí­ho sys­té­mu, a tak rov­nou jako prv­ní ten­to sys­tém opus­tí­me. Sto­bo­dov­ka nám pomoh­la srov­ná­vat vzor­ky jed­no­ho sty­lu vín. Dnes už však pře­ká­ží a potla­ču­je boha­tost vinař­ských stylů.

Nově tak bude snad­né vysta­vit i méně obvyk­lá vína, ať už tře­ba bari­ko­va­ná, oran­žo­vá, nefil­tro­va­ná, lah­vo­va­ná s kvas­ni­ce­mi nebo vína dokvá­še­ná v lah­vi bez odrá­že­ní kvas­nic. Vina­ři se tak nebu­dou bát tako­vá vína vysta­vit, pro­to­že čas­to byla na výsta­vách tres­tá­na hod­no­tí­cím sys­té­mem, kte­rý těm­to vínům srá­žel body.

 

Čerstvě otevřené láhve

Kaž­dá láhev, ze kte­ré bude­te degusto­vat, je skla­do­vá­na pří­mo u vina­ře v opti­mál­ních pod­mín­kách. Lah­ve ote­ví­rá­me až v den pořá­dá­ní výsta­vy, a zba­vu­je­me se tak dří­vej­ší­ho “pro­kle­tí prv­ní lah­ve”, ote­vře­né týden dopře­du pro zhod­no­ce­ní dané­ho vzorku.

Na naší výsta­vě tak máte jis­to­tu, že vzo­rek nebu­de zvě­t­ra­ný, zoxi­do­va­ný nebo cel­ko­vě roz­pad­lý před­čas­ným ote­vře­ním. Degusto­vat bude­me vína v plné síle a čer­stvos­ti tak, jak to má být.

Dostatek vína, i toho nejlepšího

Od bílé­ho vzor­ku vysta­ví­me 6 lah­ví, od čer­ve­né­ho 4 lah­ve. Zvý­ší­me tak šan­ci, že vysta­ve­ná vína budou dostup­ná po celý večer. Vína bude­me chla­dit po celý den, ať se vám nej­lé­pe vychutnávají.

Tím, že vysta­vu­je­me vína našich vina­řů, máme pod kon­t­ro­lou to, co spo­leč­ně nako­nec na výsta­vě ochut­ná­me. A nepo­ve­de­né víno na výsta­vu žád­ný z našich vina­řů vysta­vit nechce.

Zastoupení další vinařské obce

Náš výběr der­flan­ských vín také obo­ha­tí­me zastou­pe­ním vzor­ků z jed­né dal­ší vinař­ské obce. Tato vína budou ozna­če­na pís­me­nem H — jako hos­té. Díky tomu si může­te porov­nat růz­né oblas­ti, roč­ní­ky a “ruku vinaře”.

Letos při­ja­ly naši pozván­ku Bor­ši­ce u Buch­lo­vic, a tak se těší­me na zastu­pu­jí­cí vzorky!

 

Cimbálovka na závěr

K veče­ru nám zahra­je Kuno­vjan, a tak odpo­led­ní pro­chut­ná­vá­ní vzor­ků a poví­dá­ní s přá­te­li může­te zakon­čit na par­ke­tu s pís­nič­kou na rtech. 

Články o výstavě vín

22. ročník Derflanské výstavy startuje 28.3.2020

22. roč­ník Der­flan­ské výsta­vy vín, rok 2020. Je to jas­né, čís­la pro­mlu­vi­la. Nume­ro­lo­gic­ké tabul­ky pra­ví, že 28. břez­na 2020 bude ide­ál­ní čas zajít si “na dvoj­ku” do naše­ho Kul­tur­ní­ho domu v Sadech, kde zno­vu pomě­ří své síly stov­ky vín z celé­ho Slovácka.On-line…

číst více

22.03.2020: Pozvánka na degustaci před výstavou

Zve­me degustá­to­ry vína na tří­dí­cí degusta­ci vzor­ků na letoš­ní der­flan­skou výsta­vu vín. Víno, stol­ky, sklen­ky, voda a peči­vo bude nachys­ta­né, s sebou vám sta­čí jen pro­pis­ka a dob­rá nála­da. Odmě­nou za nároč­né dopo­led­ne bude gulá­šek, kte­rý máme pod­le ohla­sů dost dobrý.…

číst více

24.3.2019: Degustace na výstavu vín

Máme za sebou hod­no­ce­ní vzor­ků na Der­flan­skou výsta­vu vín. Garan­tem výsta­vy byl Voj­těch Luža, hod­no­ti­lo se 434 vzor­ků a vzni­kl nový rekord v počtu vysta­ve­ných Pálav, těch je 21, stej­ně, jako Hiber­na­lů! Tak­že se máte na co těšit. Sta­ví­te se na výsta­vu? Výsledky…

číst více

10.3.2018: Derflanská výstava vín

Ve víně je prav­da, ve slo­vác­kém víně také slun­ce a lás­ka našich vina­řů. Při­jd­ťe s námi ochut­nat výsled­ky jejich nároč­né prá­ce, letos už po tři-a-třicáté!

číst více

Katalogy z předchozích výstav vín (2011 – 2016)

Kaž­do­roč­ně pořá­dá­me výsta­vu vín z naše­ho oko­lí. Vína vždy ohod­no­tí­me sto­bo­do­vou stup­ni­cí, zatří­dí­me a zařa­dí­me do pře­hled­né­ho kata­lo­gu. Tu máte mož­nost stáh­nout star­ší kata­lo­gy z let 2011 až 2016.

číst více