Nová Derflanská výstava vín v době post-covidové

Covid nám zru­šil už dva roč­ní­ky naší milo­va­né výsta­vy. Mezi vina­ři se poví­dá, že někte­ré výsta­vy už v době po-covi­do­vé ani neo­te­vřou. Ale my se nevzdá­me! U pat­nác­té lah­ve vína jsme na naší vinař­ské schůzi jsme došli k nové­mu kon­cep­tu, kte­rý vám bude­me postup­ně představovat.

O budou­cích ter­mí­nech a rezer­va­cích vstu­pe­nek infor­mu­je­me e‑mailem, sta­čí nasko­čit do naše­ho e‑mailingu. Prv­ní rezer­va­ce vstu­pe­nek budou mít vždy výhod­něj­ší cenu. Šuš­kan­du může­te sle­do­vat také na našem Face­boo­ku. Dej­te naši FB strán­ku mezi oblí­be­né a pří­spěv­ky se vám budou zob­ra­zo­vat rychleji.

Vstup­né: 350 Kč v před­pro­de­ji, 390 Kč na mís­tě
Limi­to­va­ná kapa­ci­ta: 350 návštěv­ní­ků
Počet vzor­ků: 150 nej­lep­ších, 5+ od kaž­dé­ho skla­dem
Kam dora­zit: Kul­tur­ní Dům Sady (Sol­ná ces­ta 311: Mapy.cz)
Kdy dora­zit: to tepr­ve uvi­dí­me, kon­čit bude­me v 1 ráno

Koštněte víno i z nejmenších slováckých sklepů

Vína vět­ších vina­řů z oko­lí jsou samo­zřej­mos­tí. Čeka­jí vás ale i vzor­ky, kte­ré bys­te jinak neo­chut­na­li. Někte­ří mik­ro­vi­na­ři jich totiž mají jen pár lit­rů. Ti nejmen­ší čas­to nemí­va­jí ani eti­ke­ty, nelah­vu­jí k archi­va­ci a tato vína se veřej­ně nikde jin­de neobjeví.

Něko­lik týd­nů před ter­mí­nem výsta­vy objíž­dí­me i ty nejmen­ší skle­py vina­řů a sbí­rá­me vzor­ky k zařa­ze­ní. Pokud bys­te rádi vysta­vi­li své víno, bude­me rádi, když se nám ozve­te.

Přednášky a řízené degustace vín

Během výsta­vy zařa­zu­je­me dvě před­náš­ky o vínech. Oblí­be­nou stá­li­cí je degusta­ce vín vad­ných. Dob­rá vína už dnes ochut­ná­te lec­kde, ale nau­čit se roz­po­zná­vat vady a nemo­ci vína, to je jiná. Zájem­ce učí­me roz­li­šo­vat nej­běž­něj­ší nedu­hy, se kte­rý­mi se mohou u vína setkat — od oxi­dá­zy až po myši­nu. Po této degusta­ci vás už nikdo neo­pi­je špat­ným vínem.

Téma dru­hé před­náš­ky je kaž­dý rok jiné. Sezna­mu­je­me vás s nový­mi odrů­da­mi, s archiv­ní­mi či zahra­nič­ní­mi víny nebo napří­klad uka­zu­je­me roz­dí­ly v pro­je­vu jed­né odrů­dy od růz­ných vina­řů. Letos jsme pro vás při­pra­vi­li rych­lo­kurz degusta­ce archiv­ních vín pro začátečníky.

Zatančete si s cimbálovkou

Může­te samo­zřej­mě pose­dět u víneč­ka s přá­te­li a jen si poví­dat. Mno­hem lep­ší zakon­če­ní oví­ně­né­ho veče­ra je ale na par­ke­tu a s pís­nič­kou na rtech. I pro­to jsme pro­dlou­ži­li zaví­rač­ku až do jed­né hodi­ny ráno. Hrát nám budou v prv­ním pat­ře, aby bylo více pro­sto­ru pro zába­vu i pro koš­to­vá­ní v hlav­ním sále.

Články o výstavě vín

22. ročník Derflanské výstavy startuje 28.3.2020

22. roč­ník Der­flan­ské výsta­vy vín, rok 2020. Je to jas­né, čís­la pro­mlu­vi­la. Nume­ro­lo­gic­ké tabul­ky pra­ví, že 28. břez­na 2020 bude ide­ál­ní čas zajít si “na dvoj­ku” do naše­ho Kul­tur­ní­ho domu v Sadech, kde zno­vu pomě­ří své síly stov­ky vín z celé­ho Slovácka.On-line…

číst více

22.03.2020: Pozvánka na degustaci před výstavou

Zve­me degustá­to­ry vína na tří­dí­cí degusta­ci vzor­ků na letoš­ní der­flan­skou výsta­vu vín. Víno, stol­ky, sklen­ky, voda a peči­vo bude nachys­ta­né, s sebou vám sta­čí jen pro­pis­ka a dob­rá nála­da. Odmě­nou za nároč­né dopo­led­ne bude gulá­šek, kte­rý máme pod­le ohla­sů dost dobrý.…

číst více

24.3.2019: Degustace na výstavu vín

Máme za sebou hod­no­ce­ní vzor­ků na Der­flan­skou výsta­vu vín. Garan­tem výsta­vy byl Voj­těch Luža, hod­no­ti­lo se 434 vzor­ků a vzni­kl nový rekord v počtu vysta­ve­ných Pálav, těch je 21, stej­ně, jako Hiber­na­lů! Tak­že se máte na co těšit. Sta­ví­te se na výsta­vu? Výsledky…

číst více

10.3.2018: Derflanská výstava vín

Ve víně je prav­da, ve slo­vác­kém víně také slun­ce a lás­ka našich vina­řů. Při­jd­ťe s námi ochut­nat výsled­ky jejich nároč­né prá­ce, letos už po tři-a-třicáté!

číst více

Katalogy z předchozích výstav vín (2011 – 2016)

Kaž­do­roč­ně pořá­dá­me výsta­vu vín z naše­ho oko­lí. Vína vždy ohod­no­tí­me sto­bo­do­vou stup­ni­cí, zatří­dí­me a zařa­dí­me do pře­hled­né­ho kata­lo­gu. Tu máte mož­nost stáh­nout star­ší kata­lo­gy z let 2011 až 2016.

číst více