Přijďte na Derflanskou výstavu vín: už 28. března 2020

Něko­lik set vzor­ků od míst­ních vina­řů před výsta­vou hod­no­tí­me sto­bo­do­vou stup­ni­cí a řadí­me pod­le odrůd do pře­hled­né­ho kata­lo­gu. K ochut­ná­ní na vás čeka­jí vína bílá, růžo­vá, čer­ve­ná, slad­ká i neslad­ká… od fran­kov­ky až po muškát. Výsta­va je neří­ze­ná a čas­to i nezří­ze­ná 🙂 při­dej­te se do Face­boo­ko­vé udá­los­ti, ať vám nic neu­te­če.

Vstup­né: od 200 Kč na mís­tě, za vzor­ky se nepla­tí
Počet vzor­ků: kolem 500
Garant výsta­vy: Voj­těch Luža 
Hod­no­ce­ní vysta­ve­ných vzor­ků: 100 bodo­vá stup­ni­ce
Kam dora­zit: Kul­tur­ní Dům Sady (Sol­ná ces­ta 311: Mapy.cz)
Kdy dora­zit: 28.3.2020 v 16:00, kon­čit bude­me v 1 ráno

Program výstavy

15:30: Ote­vře­me poklad­ny, vstu­pen­ky kou­pí­te na mís­tě. Žeto­ny neve­de­me, za 200 Kč vol­ně koš­tu­je­te ze všech vysta­ve­ných vín. Kdo bude mít zakou­pe­nou vstu­pen­ku pře­dem, pro­jde samo­stat­nou zrych­le­nou fron­tou.

16:00: Zahá­jí­me výsta­vu vín se stov­ka­mi vzor­ků od míst­ních vina­řů, k zakous­nu­tí bude domá­cí uze­ná sla­ni­na, Holand­ské sýry a jiné deli­ka­te­sy. Pamlsky si může­te vzít i domá­cí.

17:00: Pro­jde­me si základ­ní vady vína, pro­vá­zet vás bude zku­še­ný mik­ro­vi­nař Tomáš Beči­ca, kte­rý se na vady vín dlou­ho­do­bě zamě­řu­je.

18:00: Jaro­mir z Vinař­ství Medek vás pro­ve­de archiv­ní­mi vzor­ky vín, a při­tom pro­zra­dí, jak správ­ně pra­co­vat s archiv­ním vínem. Ide­ál­ní pro začá­teč­ní­ky, pří­spě­vek na vzor­ky bude 50 Kč.

20:00: Začne hrát naše oblí­be­ná cim­bá­lov­ka CM Kuno­vjan

Koštněte víno i z nejmenších slováckých sklepů

Vína vět­ších vina­řů z oko­lí jsou samo­zřej­mos­tí. Ale čeka­jí vás i vzor­ky, kte­ré bys­te jinak neo­chut­na­li, pro­to­že jich někte­rý mik­ro­vi­nař má jen pár lit­rů. Nejmen­ší vina­ři čas­to nemí­va­jí ani eti­ke­ty, nelah­vu­jí na archi­va­ci a veřej­ně se nikde jin­de tato vína neob­je­ví.

Něko­lik týd­nů před ter­mí­nem výsta­vy objíž­dí­me i ty nejmen­ší skle­py vina­řů a sbí­rá­me vzor­ky k zařa­ze­ní. Pokud bys­te rádi vysta­vi­li i své víno, bude­me rádi, když se nám ozve­te.

Zkuste rozpoznat vady a nemoci vín

Během výsta­vy zařa­zu­je­me dvě před­náš­ky o vínech. Oblí­be­nou stá­li­cí je degusta­ce vín vad­ných. Dob­rá vína už dnes ochut­ná­te lec­kde, ale nau­čit se roz­po­zná­vat vady a nemo­ci vína  učí­me zájem­ce roz­li­šo­vat nej­běž­něj­ší vady, se kte­rý­mi se může­te u vína setkat — od oxi­dá­zy až po myši­nu. Po této degusta­ci vás už nikdo neo­pi­je roh­lí­kem… teda špat­ným vínem.

Dru­há před­náš­ka je kaž­dý rok jiná, sezna­mu­je­me vás s nový­mi odrů­da­mi, s archiv­ní­mi nebo zahra­nič­ní­mi víny nebo napří­klad uka­zu­je­me roz­dí­ly u jed­né odrů­dy od růz­ných vina­řů. Ten­to­krát nás čeká říze­ná degusta­ce morav­ských vín vybra­ných odbor­nou poro­tou. Bude­me se učit, jak vína správ­ně nachut­ná­vat, pro­to je degusta­ce vhod­něj­ší spí­še pro začá­teč­ní­ky.

Zatančete si s cimbálovkou

Může­te samo­zřej­mě jen pose­dět u víneč­ka s přá­te­li a jen si poví­dat. Mno­hem lep­ší zakon­če­ní oví­ně­né­ho veče­ra však je na par­ke­tu a s pís­nič­kou na rtech. Od leto­š­ka jsme navíc pro­dlou­ži­li zaví­rač­ku až do jed­né hodi­ny ráno.

Články o výstavě vín

24.3.2019: Degustace na výstavu vín

Máme za sebou hod­no­ce­ní vzor­ků na Der­flan­skou výsta­vu vín. Garan­tem výsta­vy byl Voj­těch Luža, hod­no­ti­lo se 434 vzor­ků a vzni­kl nový rekord v počtu vysta­ve­ných Pálav, těch je 21, stej­ně, jako Hiber­na­lů! Tak­že se máte na co těšit. Sta­ví­te se na výsta­vu? Výsled­ky…

číst více

10.3.2018: Derflanská výstava vín

Ve víně je prav­da, ve slo­vác­kém víně také slun­ce a lás­ka našich vina­řů. Při­jd­ťe s námi ochut­nat výsled­ky jejich nároč­né prá­ce, letos už po tři-a-tři­­­cá­­té!

číst více

Katalogy z předchozích výstav vín (2011 – 2016)

Kaž­do­roč­ně pořá­dá­me výsta­vu vín z naše­ho oko­lí. Vína vždy ohod­no­tí­me sto­bo­do­vou stup­ni­cí, zatří­dí­me a zařa­dí­me do pře­hled­né­ho kata­lo­gu. Tu máte mož­nost stáh­nout star­ší kata­lo­gy z let 2011 až 2016.

číst více