Derflanské otevřené sklepy otevřeme 25.5.2024!

Jsme vinaři ze Sadů, zapadlého kouta Uherského Hradiště

Víno nás pro­po­ju­je, ať už se haš­te­ří­me na sir­ko­vých komi­sích nebo si popo­ta­hu­je­me ego na míst­ních výstavách.

Orga­ni­zu­je­me pro vás Der­flan­skou výsta­vu vín, komor­ní ote­vře­né skle­py a hlav­ní vin­ný stan na náměs­tí při Slav­nos­tech vín v Uher­ském Hradišti.

 

Prezentace vaší firmy a sponzoring

Na našich akcích se pre­zen­tu­jí pře­de­vším míst­ní fir­my z Uher­ské­ho Hra­diš­tě, Staré­ho Měs­ta, Uher­ské­ho Bro­du a oko­lí. Své výrob­ky, služ­by nebo upou­táv­ky může­te před­sta­vit v kata­lo­zích a na ploš­ných rekla­mách. Pod­le vašich potřeb samo­zřej­mě vysta­ví­me i daro­va­cí smlou­vu nebo fakturu.