Žádná akce vám už neuteče! Pozvánky posíláme rovnou do mailu.

Jsme vinaři ze Sadů, zapadlého kouta Uherského Hradiště

Víno nás pro­po­ju­je, ať už se haš­te­ří­me na sir­ko­vých komi­sích nebo popo­ta­hu­je­me ego na míst­ních výsta­vách.

Orga­ni­zu­je­me pro vás der­flan­skou výsta­vu vín, komor­ní ote­vře­né skle­py a hlav­ní vin­ný stan na náměs­tí při Slav­nos­tech vín v Uher­ském Hra­diš­ti.

 

Žádná akce vám už neuteče! Pozvánky posíláme rovnou do mailu.

Články o našich akcích

19.3.2017: Degustace na výstavu vín

478 vzor­ků, typic­ké odrů­dy pro oko­lí Uher­ské­ho Hra­diš­tě
12 komi­sí degustá­to­rů, kaž­dá hod­no­ti­la 40 vzor­ků vín
100-bodo­­vý hod­no­tí­cí sys­tém

číst více

Katalogy z předchozích výstav vín (2011 – 2016)

Kaž­do­roč­ně pořá­dá­me výsta­vu vín z naše­ho oko­lí. Vína vždy ohod­no­tí­me sto­bo­do­vou stup­ni­cí, zatří­dí­me a zařa­dí­me do pře­hled­né­ho kata­lo­gu. Tu máte mož­nost stáh­nout star­ší kata­lo­gy z let 2011 až 2016.

číst více

Prezentace vaší firmy

Na našich akcích se pre­zen­tu­jí pře­de­vším míst­ní fir­my z Uher­ské­ho Hra­diš­tě, Staré­ho Měs­ta, Uher­ské­ho Bro­du a oko­lí. Pre­zen­to­vat může­te své výrob­ky, služ­by nebo upou­táv­ky v kata­lo­zích a ploš­ných rekla­mách.