Kaž­do­roč­ně pořá­dá­me výsta­vu vín z naše­ho oko­lí. Vína vždy ohod­no­tí­me sto­bo­do­vou stup­ni­cí, zatří­dí­me a zařa­dí­me do pře­hled­né­ho kata­lo­gu. Díky tomu si může­te pro­chut­nat jak jed­not­li­vě odrů­dy, tak tře­ba jen to nej­lep­ší ze všech červených 🙂

Ročníky vinařských výstav v Uherském Hradišti — Sadech:

Nověj­ší infor­ma­ce a kata­lo­gy najde­te ke sta­že­ní u kaž­dé jed­not­li­vé výsta­vy. V našem kata­lo­gu také může­te veřej­nos­ti před­sta­vit své služ­by, nahléd­ně­te na mož­nos­ti firem­ní pre­zen­ta­ce.