Zve­me degustá­to­ry vína na tří­dí­cí degusta­ci vzor­ků na letoš­ní der­flan­skou výsta­vu vín. Víno, stol­ky, sklen­ky, voda a peči­vo bude nachys­ta­né, s sebou vám sta­čí jen pro­pis­ka a dob­rá nála­da. Odmě­nou za nároč­né dopo­led­ne bude gulá­šek, kte­rý máme pod­le ohla­sů dost dobrý.

Ter­mín: Nedě­le, 22.3.2019 v 9:00
Kam dora­zit: Kul­tur­ní Dům Sady (Sol­ná ces­ta 311: Mapy.cz)
Počet vzor­ků: 400+, 30 – 40 vzor­ků na jed­no­ho hodnotícího

Jako vždy, hod­no­tí­me sto­bo­dov­kou. Nevá­hej­te a stav­te se, pro­sím. Kaž­dým rokem někdo pochy­bí — pře­ce nechce­te, abychom si to hod­no­ti­li sami 😉

PS: Návoz vzor­ků bude po 17:00 ve dnech 19. až 20.3. do skle­pa u Hro­nů — Na Kop­ci 42, Sady.

Těší­me se!
Vaši Vina­ři Sady