Na prv­ní roč­ník dora­zi­lo 150 návštěv­ní­ků, dru­hý rok už to bylo 200. Pro­to­že jsme při­pra­vi­li pik­ni­ko­va­cí plo­chy, vět­ší počet hos­tů se pěk­ně roz­pro­střel a stá­le se nám tak poved­lo udr­žet komor­ní ráz našich ote­vře­ných sklepů.

Potě­ši­lo nás, že pozván­ka na pik­nik zafun­go­va­la — obje­vi­ly se koší­ky plné dob­rot, lidé je pak mezi sebou srov­ná­va­li a někte­ří dokon­ce vymě­ňo­va­li recep­ty. A tak to chce­me zacho­vat: poho­do­vé odpo­led­ne s přá­te­li, rodi­nou a vínem.

Vinaři ročníku 2018

Letos ote­vře­lo své skle­py, rodin­né dom­ky, per­go­ly a gará­že těch­to 6 statečných:

  1. Ivo Bla­huš
  2. Pavel Sed­lář
  3. Alois Zatlou­kal
  4. Beči­ca & Juračka
  5. Hron & spol.
  6. Vinař­ství Medek

Děku­je­me všem našim vina­řům, jejich man­žel­kám a rodi­nám za pod­po­ru naše­ho nároč­né­ho koníč­ku a děku­je­me také vám, našim hos­tům, za trpě­li­vost a věr­nost, se kte­rou nás navštěvujete.

Překvapení ročníku: Lojza se sklepem č. 3

Sklep zku­sil otevřít popr­vé a hned si hos­ty napros­to zís­kal. Loj­za je své­hla­vý a pali­ča­tý, ale my ho tak máme moc rádi — u vína se to totiž pro­je­vu­je tak, že si vše dělá po svém, jak to cítí. Zastá­vá sel­ský způ­sob, kdy do vína neza­sa­hu­je a víno si žije do vel­ké míry vlast­ním živo­tem a dlou­ho bez při­da­né síry. Vzni­ka­jí tak upřím­né vzor­ky, kte­ré si na nic nehrají.

Jste u nás (jako) doma

Loj­za vina­ří pro radost, nejde tedy o žád­né vinař­ství — vstu­pu­je­te na návště­vu do rodin­né­ho domku.

A to je také asi to, co se vám na našich ote­vře­ných skle­pích líbí. Vina­ří­me si pro radost, naše rodi­ny a přá­te­le, a hle­da­li jsme ces­tu, jak všech­ny naše zná­mé aspoň jed­nou roč­ně pozvat na naše zahra­dy a do našich sklíp­ků. A tak se zro­di­ly Der­flan­ské ote­vře­né sklepy.

Pro­to se pro­sím neostý­chej­te a vejdě­te do našich domovů.

Zahrada lákala k posezení

Na Loj­zo­vě zahra­dě vás nejdřív při­ví­ta­la obsy­pa­ná tře­šeň, ze kte­ré jste si rov­nou moh­li zob­nout — třeš­ně byly lahod­né, stej­ně jako dob­ro­ty, kte­ré při­pra­vi­la Broň­ka, vina­řo­va žena.

Zahrad­ní náby­tek byl nachys­ta­ný na pose­ze­ní a vzor­ky vín vzor­ně ulo­že­né v ledo­vé láz­ni. Čer­s­tvě pose­ka­ná trá­va mezi řád­ky révy láka­la na pik­ni­ko­vá­ní a vyhří­vá­ní na sluníčku.

Dozvíte se mezi prvními

K ote­vře­ným skle­pům najde­te aktu­ál­ní infor­ma­ce zde na webu, sle­do­vat také může­te náš Face­book, kde vždy při­dá­vá­me naše udá­los­ti. Pozván­ky na naše akce posí­lá­me i do mai­lu, k odbě­ru se může­te při­hlá­sit zde.

Tak na zdra­ví a příš­tě na viděnou!