22. roč­ník Der­flan­ské výsta­vy vín, rok 2020. Je to jas­né, čís­la pro­mlu­vi­la. Nume­ro­lo­gic­ké tabul­ky pra­ví, že 28. břez­na 2020 bude ide­ál­ní čas zajít si “na dvoj­ku” do naše­ho Kul­tur­ní­ho domu v Sadech, kde zno­vu pomě­ří své síly stov­ky vín z celé­ho Slo­vác­ka.

On-line předprodej spuštěn

Loň­ský rekord­ní roč­ník uká­zal, že když plá­nu­je­te akci pro milov­ní­ky slo­vác­ké­ho vína, při­jde jich vždyc­ky ješ­tě o tro­chu víc, než jste čeka­li. Návštěv­ní­ci z fron­ty táh­nou­cí se až na sil­ni­ci by moh­li vyprá­vět.

Novin­kou pro rok 2020 je pro­to mož­nost náku­pu vstu­pe­nek on-line. S pře­dem zakou­pe­nou vstu­pen­kou bude­te díky samo­stat­né fron­tě rych­le­ji uvnitř a zby­de vám víc času na to důle­ži­té – na ochut­ná­vá­ní. Nově je také mož­né i rezer­vo­vat mís­to k seze­ní. A když bude­te u toho, může­te se také pře­dem regis­tro­vat na říze­né degusta­ce.

Před­pro­dej má samé výho­dy. My bude­me mít lep­ší před­sta­vu, kolik vás při­jde, a při­pra­ví­me si dosta­tek roč­ní­ko­vých skle­nek i lah­ví na říze­né degusta­ce. Vy nemu­sí­te řešit hoto­vost u vstu­pu, odpad­ne vám kaž­do­roč­ní boj o židle a máte jis­to­tu, že se na vás dosta­ne. Samo­zřej­mě i nadá­le je mož­né za vstup zapla­tit až na mís­tě v hoto­vos­ti.

Doprovodný program: Špatná vína i archivy

Kro­mě ochut­náv­ky sto­vek vzor­ků z vyhlá­še­ných skle­pů i od malých vina­řů, k jejichž pro­duk­ci se jin­de nedo­sta­ne­te, se I letos může­te těšit na oblí­be­nou ochut­náv­ku špat­ných vín. Mik­ro­vi­nař Tomáš Beči­ca vás nau­čí odha­lit běž­né nemo­ci a vady, abys­te příš­tě zka­že­né víno pozna­li (a vrá­tí­li) na prv­ní dobrou.

Letos jsme si při­chys­ta­li i spe­ci­ál­ní říze­nou degusta­ci archiv­ních vín pro začá­teč­ní­ky. Mezi lai­ky je totiž vět­ši­na archiv­ních lah­ví vypi­ta, aniž by víno dosta­lo šan­ci se po ote­vře­ní nadech­nout. Čas­tá reak­ce pak je „Hm, nic moc za ty pra­chy“. A to je ško­da. Jaro­mír z Vinař­ství Medek vás nau­čí vychut­ná­vat archi­vy správ­ně.

Dneska přijdu až zítra…

Víno chce svůj čas. Na minu­lých roč­ní­cích jsme si ově­ři­li, že zaví­rat před půl­no­cí je hrdel­ní zlo­čin. Doslo­va. Sotva svla­ží­te hrdlo posled­ním douš­kem, už aby se šlo domů. I pro­to jsme zaví­rač­ku posu­nu­li na jed­nu ran­ní. V kli­du tak zvlád­ne­te vychut­nat dob­ré vín­ko i pro­tan­čit stře­ví­ce a domů při­jde­te ve stá­le ješ­tě rozum­nou hodi­nu.

A když už jsme u toho tan­če­ní, letoš­ní roč­ník napl­no vyu­ži­je kapa­ci­ty kul­tur­ní­ho domu. Škol­ka, kte­rá v minu­lém roce zabí­ra­la prv­ní patro, už se pře­su­nu­la zpět do své budo­vy, a my může­me oddě­lit pro­stor pro cim­bá­lo­vý rej. V hlav­ním sále tak mohou pro­bí­hat vzru­še­né deba­ty o kva­li­tě vzor­ků a o poscho­dí výš může­te bez obav roz­jet pořád­né­ho dupá­ka.

Těší­me se na vás 22.3.2020 od 16:00. Aktu­ál­ní infor­ma­ce z pří­prav sle­duj­te v udá­los­ti na Face­boo­ku.

Vaši Der­flan­ští vina­ři