• 478 vzor­ků, typic­ké odrů­dy pro oko­lí Uher­ské­ho Hradiště
  • 12 komi­sí degustá­to­rů, kaž­dá hod­no­ti­la 40 vzor­ků vín
  • 100-bodo­vý hod­no­tí­cí systém

Jak třídíme vzorky pro výstavu vín?

Vzor­ky na naši výsta­vu vín kaž­do­roč­ně tří­dí­me do pře­hled­né­ho kata­lo­gu. Na zatří­dě­ní zve­me okol­ní vina­ře, som­me­li­é­ry a hod­no­ti­te­le. My se hod­no­ce­ní neú­čast­ní­me, abychom pře­de­šli mož­né­mu roz­po­zná­ní našich vzorků.

Hod­no­tí­me sto­bo­do­vým sys­té­mem, k dis­po­zi­ci dává­me jen název odrů­dy a ročník.

Reportáž televize TVS:

Děku­je­me za podporu,
Vaši Vina­ři Sady