• 1. ote­vře­né skle­py v Sadech
  • 150 návštěv­ní­ků na 7 vinařů
  • Pokra­čo­vá­ní bude!

27. květ­na 2017 jsme popr­vé jsme ote­vře­li skle­py veřej­nos­ti. Před­sta­vi­li jsme vína, poba­vi­li se, no, tro­chu se i cink­li. To k tomu ale pat­ří, že?

Sirkové komise pro veřejnost? Co je to za blbost?!“

Když vinař kaž­dý den ochut­ná­vá 3x den­ně mla­dé víno, začne si zvy­kat na chu­tě ze své­ho skle­pa. Je pak mno­hem těž­ší odha­lit začí­na­jí­cí vady a nemo­ci vína, jako je napří­klad sir­ka. Pokud se roz­po­zná včas, snad­no se „vylé­čí“ sto­če­ním vína a jeho pro­vzduš­ně­ním nebo zamí­chá­ním kvasnic.

Pro­to se vina­ři z dědi­ny kaž­dý týden sejdou v jiném skle­pě a ochut­na­jí všech­na vína, váš­ni­vě dis­ku­tu­jí s roz­díl­ný­mi názo­ry a navzá­jem odha­lí pří­pad­né potí­že. Sir­ko­vé komi­se pouč­né i pro lai­ky, pro­to­že se na nich dozví více než na běž­ných degusta­cích… ale běž­ný smr­tel­ník se na ně nedostane.

Tzv. „sir­kov­ky“ pro­bí­ha­jí začát­kem roku, kdy mla­dá vína ješ­tě leží na kvas­ni­cích, tak­že může být tro­chu bláz­ni­vé mlu­vit o sir­kov­kách v květ­nu… ale roz­hod­li jsme se tro­chu té ast­mo­sfé­ry vynést na svět­lo. A zafun­go­va­lo to! Dis­ku­to­va­li jsme, zkou­še­li jsme si porov­nat růz­né vzor­ky ze stej­ných hroz­nů a vidě­li jsme ty malé pla­mín­ky v očích návštěv­ní­ků, pro kte­ré jsme to dělali.

Otevřelo nás sedm statečných

1. Ivo Bla­huš, 2. Pavel Sed­lář
3. Brat­ři Hro­no­vé, 4. Pavel Maňá­sek
5. Karel Machá­lek, 6. Beči­ca-Jurač­ka
7. Vinař­ství Medek

Bylo to krás­né, i díky vám.

Nech­te si zasí­lat pozván­ky, ať vám příští akce neu­te­če 🙂 Děku­je­me a těší­me se na příště.