• flaš­ky mize­ly rekord­ní rychlostí
  • dostá­va­li jsme nebý­va­le vyso­ká „dýž­ka“
  • dora­zi­lo nej­ví­ce lidí za celou his­to­rii Slavností

V pátek, 8. 9. 2017, jsme tra­dič­ně ote­vře­li vin­ný stan na Masa­ry­ko­vě náměs­tí v Uher­ském Hra­diš­ti. Slav­nos­ti vína už občas při­po­mí­na­jí mezi­ná­rod­ní fes­ti­val, a tak na něm může­te nachut­nat mno­ho vín z celé ČR i SR. Když už se ale fes­ti­val koná v srd­ci Slo­vác­ka, dává nám smy­sl pre­zen­to­vat jen vína ze Slo­vác­ké podoblasti.

Moh­li jste nachut­nat přes 40 vzor­ků z oko­lí v ceně od 15 do 50 Kč za 1 dcl. Do naše­ho sta­nu při­šlo zatím nej­ví­ce lidí za celou naši his­to­rii, a tomu odpo­ví­da­lo mize­ní lah­ví i bur­čá­ku. Dosklad­ňo­va­li jsme za pocho­du, a také jsme od vás dostá­va­li nebý­va­le vyso­ké spro­pit­né. Toho si moc vážíme!

Samo­zřej­mos­tí bylo i hroz­no­vé víno, bur­čák a večer­ní zpěv s tancem.

Už teď se těší­me na příští ročník,
Vaši Vina­ři Sady