• 478 vzor­ků, vět­ši­na z výbor­ných roč­ní­ků 2015 a 2016
  • 400 návštěv­ní­ků na výsta­vě vín překonáno
  • 10 nových odrůd v říze­né degustaci

Kvalitní vzorky a rekordní návštěvnost

Výsta­va vín se poved­la v mno­ha ohle­dech. Zís­ka­li jsme sice méně vzor­ků než obvykle, niž­ší úro­da byla pře­de­vším díky zim­ním mra­zům. Za to zase pozo­ru­je­me vyš­ší kva­li­tu vín, kte­ré na výsta­vu doputovaly.

Pře­ko­na­li jsme hra­ni­ci 400 návštěv­ní­ků, kte­ří dokon­ce vzor­ně při­chá­ze­li ve třech vlnách a nevzni­ka­ly tak žád­né tla­če­ni­ce. U šam­pi­o­nů výsta­vy jsme při­dá­va­li kaž­dou hodi­nu jed­nu láhev, vítěz­ná vína tak moh­la kra­lo­vat o něco déle.

Řízená degustace: základní vady a nemoci vína

Letos už po devá­té, a stá­le sklí­zí úspěch! Tomáš Beči­ca opět učil milov­ní­ky vína roze­zná­vat jed­not­li­vé vady a nemo­ci vína, jako je oxi­dá­za, mléč­né kva­še­ní, sir­ka nebo zákeř­ná myši­na. A opět bylo plno.

Řízená degustace: 10 nových odrůd

Na dru­hé říze­né degusta­ci jsme před­sta­vi­li 10 nových odrůd vína, kte­ré ješ­tě nejsou běž­ně v pro­de­ji, například:

  • Regent — Dia­na × Chambourcin
  • Mar­len — (Mer­lot × Sei­bel) × (Fran­kov­ka × Svatovavřinecké)
  • Merz­ling — Sey­val × Freiburg
  • Mery — Lakhe­gyi mézes × Muškát moravský
  • Johan­ni­ter… a další.

Při­šlo 30 degustu­jí­cích, kte­ří degusta­ci neob­vyk­lých vín hod­no­ti­li vel­mi dobře.

Zábava tekla proudem

Opět nám zahrá­la cim­bá­lo­vá muzi­ka Bálešá­ci ze Staré­ho Měs­ta a při zába­vě se vypi­la všech­na dob­ře hod­no­ce­ná vína! Jož­ka Medek odha­du­je, že důsled­kem výsta­vy budou při­nejmen­ším 4 těhotenství 🙂

Dal­ší zdroje:

Děku­je­me za důvě­ru,
vaši Vina­ři Sady